Skip to content

Intrafamilial Clustering of Helicobacter pylori Infection cd

2 lata ago

531 words

Poziomy przeciwciał są tu wyrażone jako stosunek wartości odcięcia 3-SD, która była uważana za poziom przeciwciała 1,0. Wszystkie testy przeprowadzono w dwóch powtórzeniach w co najmniej dwóch oddzielnych dniach z pozytywną i negatywną kontrolą wewnętrzną. Korekta odchyleń wyników dla referencyjnych próbek surowicy została wykorzystana do kontroli zmienności z dnia na dzień.7 Analiza statystyczna
Wyniki wyrażono jako średnie . SD. Dwu-ogonowy, niepowiązany test t-Studenta12 został wykorzystany do porównania różnic średnich wartości między grupami. Przeprowadzono dwukierunkowy test dokładności Fishera12 w celu określenia istotności różnic w kategoriach określonych przez obecność lub brak wyników.
Wyniki
Badania pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki u 93 dzieci, u których występuje przeszywająca endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego i biopsja śluzówki * W czasie tego badania próbki surowicy pobrano prospektywnie od 93 dzieci poddanych endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego i biopsji śluzówki. Pięćdziesiąt trzy dzieci (57 procent) miało prawidłowe cechy histologiczne, a 40 (43 procent) miało antralne zapalenie żołądka. Trzynaście dzieci miało możliwą do zidentyfikowania (tj. Wtórną) przyczynę zapalenia żołądka. W 11 z 13 przypadków rozpoznano gastododalną chorobę Leśniowskiego-Crohna przez obecność ziarniniaka nieopatrzonego chorobowo w błony śluzowej żołądka i dwunastnicy lub przez zapalenie śluzówki charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego i Crohna w innych miejscach przewodu pokarmowego.13 U dwóch pacjentów stwierdzono nacieki eozynofilowe w żołądku. błona śluzowa zgodna z eozynofilowym zapaleniem żołądka i jelit.14 U pozostałych 27 dzieci z zapaleniem żołądka nie stwierdzono wyraźnej przyczyny zapalenia antralicznego. Dlatego zostały sklasyfikowane jako mające pierwotne lub niewyjaśnione zapalenie żołądka. Jest możliwe, że u niektórych z tych osób zapalenie żołądka miało możliwą do zidentyfikowania (tj. Wtórną) przyczynę, która nie była widoczna w historii ani w endoskopowych, histologicznych i pomocniczych badaniach laboratoryjnych. U 13 z tych 27 dzieci na endoskopii zidentyfikowano również wrzód dwunastnicy. Średni wiek dzieci z pierwotnym zapaleniem błony śluzowej żołądka, wtórnym nieżytem żołądka lub prawidłowymi cechami histologicznymi antralicznymi był podobny (Tabela 1). Dwadzieścia jeden z 27 dzieci z pierwotnym zapaleniem błony śluzowej żołądka (78 procent) było chłopcami, natomiast osoby z prawidłowymi cechami histologicznymi były równo podzielone między chłopców i dziewczęta.
Po srebrnym zabarwieniu, spiralnie ukształtowane organizmy przypominające morfologicznie H. pylori zidentyfikowano w próbkach od 24 z 27 dzieci z pierwotnym zapaleniem żołądka (89%). H. pylori wyhodowano z próbek pobranych z biopsji u 22 z tych 24 dzieci. H. pylori nie wykazano ani w hodowli, ani w barwieniu srebrem u żadnego z 53 dzieci z prawidłowymi cechami histologicznymi antralnymi lub w próbkach biopsyjnych 13 dzieci z wtórnym zapaleniem żołądka (Tabela 1).
Miano przeciwciał IgG swoistych względem H. pylori było dodatnie (tj. Więcej niż 3 SD powyżej średniej dla dzieci w USA) u 23 z 24 dzieci z pierwotnym nieżytem żołądka i kolonizacji H. pylori w antrumie (96 procent). Średni poziom przeciwciał u 13 dzieci z towarzyszącymi wrzodami dwunastnicy (stosunek 1,78) nie różnił się znacznie od tego u dzieci z H
[więcej w: zakrzepica zatoki jamistej, miesien krawiecki, telfexo cena ]

0 thoughts on “Intrafamilial Clustering of Helicobacter pylori Infection cd”