Skip to content

Fenobarbital w przypadku drgawek gorączkowych – wpływ na inteligencję i nawrót napadów ad 6

2 lata ago

475 words

Prawdopodobieństwo pozostawania bez napadów od czasu zajęcia indeksu do czasu wizyty ostatecznej, zgodnie z przypisanym leczeniem (wykresy Kaplana-Meiera). Informacje uzupełniające po 1000 dniach były dostępne tylko dla 11 pacjentów w każdej grupie leczenia, której ostateczne wizyty miały miejsce po tym czasie. Ocena czasu od zajęcia indeksowego do następnego zajęcia, jeśli dotyczy, uwzględnia zmienne długości obserwacji. W trakcie dwuletniej wizyty, nawet po skorygowaniu względem wieku w momencie napadu indeksu i liczby wcześniejszych drgawek gorączkowych (metoda regresji Coxa18), interwał bez napadów nieznacznie różnił się między grupami fenobarbitalu i placebo (P = 0,20) . Czterdzieści sześć procent grupy placebo i 38 procent grupy fenobarbitalnej miało inny napad drgawkowy, gorączkowy lub nieciągliwy, w ciągu dwóch lat od zajęcia napadowego (ryc. 1). W kolejnych sześciu miesiącach dodatkowy procent badanych w obu grupach miał pierwszą wznowę po przyjęciu. Według konserwatywnej metody określania, 22, 23 moc, która była wystarczająca do wykrycia 20 procentowej różnicy w częstości nawrotów, wynosiła 0,84. W ciągu dwóch lat po ataku indeksu 4 procent grupy fenobarbitalu i 7 procent grupy placebo miało napad niesteroidowy, jak określono metodą Life-Table Kaplan-Meier16. U dwojga dzieci pierwotnie przypisanych do grupy placebo, ale zmienionych na fenobarbital z powodu nawrotów drgawek gorączkowych, napady nieper-ficzne wystąpiły, gdy fenobarbital został nagle wycofany bez wiedzy lekarzy prowadzących badania.
Stężenie fenobarbitalu we krwi w momencie nawrotu drgawek było w większości przypadków niemożliwe. Jednak według raportu rodziców około jedna trzecia dzieci z nawrotami, które zostały przypisane do fenobarbitalu, nie otrzymywała leków w czasie pierwszego nawrotu.
Dyskusja
Wcześniejsze małe badanie kliniczne fenobarbitalu przepisane w leczeniu drgawek gorączkowych wskazywało na możliwe szkodliwe efekty, mierzone skalami Bayleya po roku leczenia.6 Inne badanie24 nie wykazało niższego ilorazu inteligencji u dzieci z drgawkami gorączkowymi, które leczono dzienny fenobarbital; jego pacjentów wybrano do testów IQ pod koniec zalecanego przebiegu leku. Zostały przetestowane przed odstawieniem leku i ponownie około trzy miesiące później, ale nie przeprowadzono testów IQ przed rozpoczęciem leczenia fenobarbitalem. W podwójnie ślepym, krzyżowym badaniu walproinianu i fenobarbitalu u 21 dzieci z epilepsją, fenobarbital był dobrze tolerowany klinicznie, ale wiązał się z obniżoną wydajnością w złożonych zadaniach psychometrycznych. 8 Normalni dorośli ochotnicy i osoby z padaczką, którzy byli leczeni fenobarbitalem wykazywali spadki wydajności na testy stężenia25 oraz w zadaniach wymagających pamięci krótkotrwałej.26 Zgłaszano negatywne skutki fenobarbitalu na rozwój neuronów w hodowli tkankowej, 9 w modelach zwierzęcych, 27 i przy ekspozycji prenatalnej28. W przypadku pozakronowej tomografii emisyjnej obserwowano obniżenie lokalnego metabolicznego metabolizmu glukozy u ludzi otrzymujących fenobarbital. [29]
Badanie to wykazało niższą mierzoną inteligencję u dzieci przypisanych długotrwałej terapii fenobarbitalem
[patrz też: zrosty opłucnowe, olx rumia, chloropikryna ]

0 thoughts on “Fenobarbital w przypadku drgawek gorączkowych – wpływ na inteligencję i nawrót napadów ad 6”