Skip to content

Genetyczne i kliniczne cechy hemoglobiny H Disease u chińskich pacjentów ad 7

2 lata ago

479 words

Spośród 114 badanych pacjentów 76% miało genotyp delecyjny, a 24% nie miało genotypu innego. Podobnie jak w wielu innych chorobach genetycznych, częstość występowania genetycznych podtypów choroby hemoglobiny H jest różna w różnych grupach etnicznych. W przeciwieństwie do naszych pacjentów z południowych Chin, mieszkańcy Tajlandii i prowincji Guangxi (na południowy zachód od Guangdong, w pobliżu Tajlandii) mają częstsze występowanie niedoczynności hemoglobiny H (40 do 60 procent) .3,19 Potwierdziliśmy 20-24, że pacjenci z niedeletkową hemoglobiną H mają cięższą anemię, hemolizę i splenomegalię i częściej wymagają transfuzji niż osoby z delecyjną postacią choroby. Ta różnica kliniczna odzwierciedla większy spadek syntezy łańcuchów .-globiny u pacjentów z zaburzeniami niedelementowymi; w naszym badaniu większość takich mutacji wystąpiła w genie .2. Gen a2 normalnie kontroluje syntezę trzech czwartych łańcuchów .-globiny, podczas gdy dolny gen .1 kontroluje jedną ćwiartkę.25,26 Zmutowane formy genu .2 prawdopodobnie zachowują normalną aktywność transkrypcyjną, ale nie ma produktu białkowego. Transkrypcja zmutowanego genu .2 zakłóca transkrypcję normalnego genu .1, co prowadzi do zmniejszenia syntezy normalnych łańcuchów .-globiny.27 Stwierdziliśmy, że dwa typy delecyjnej choroby hemoglobiny H, w której pozostał tylko jeden gen funkcjonalny (albo .1 lub .2), są klinicznie podobne, ponieważ w obu przypadkach transkrypcja pojedynczego genu .-globiny może zachodzić bez zakłóceń.
Spośród pacjentów z niedegrującą hemoglobiną H, osoby z odmianą stałej wiosny mają dodatkowy mechanizm hemolizy, ponieważ odmienne łańcuchy bezpośrednio uszkadzają błonę krwinek czerwonych, powodując zwiększony dopływ wody, po którym następuje hemoliza.28,29 Łańcuchy te również tworzą tetramery z łańcuchami .-globiny (tworząc stałą stałą hemoglobinę), zmniejszając w ten sposób liczbę wolnych łańcuchów .-globiny dostępnych do tworzenia tetramerów .-globiny (tj. hemoglobiny H). Niemniej jednak średni poziom hemoglobiny H u pacjentów z odmianą stałej wiosny (12,3 . 4,8 procent) był wyższy niż u pacjentów z delecyjną hemoglobiną H. Pacjenci z wariantem Quong Sze oraz z mutacją .GAG w kodonie 30 .2 mieli jeszcze wyższe poziomy hemoglobiny H (21,1 . 2,2 procent i 21,9 . 7,5 procent, odpowiednio), ponieważ ich zmutowane łańcuchy .-globiny są niestabilne, ulegają szybkiemu rozkładowi, i nie tworzą nieprawidłowej hemoglobiny z nadmiarem łańcuchów .-globiny.21,30
Ponieważ większość pacjentów z chorobą hemoglobiny H prowadzi normalne życie i cierpi na późne powikłania, testy prenatalne na tę chorobę są zwykle nieuzasadnione. Jednak obumierania płodu odnotowano u dwóch płodów, jednego z mutacją GGC . GAC w kodonie 59. 2 i jednego ze złożoną heterozygotycznością dla delecji genu .-.-globiny i mutacji. GAG w kodonie 30. 2. 14,18,21 Zaleca się diagnostykę prenatalną i przerwanie ciąży.
Główne powikłania u pacjentów z chorobą hemoglobiny H wynikają z przeładowania żelazem. Wzrost stężenia ferrytyny w surowicy jest skorelowany z wiekiem, ale nie ma związku z genotypem
[przypisy: miesien krawiecki, gratka kwidzyn, chloropikryna ]
[podobne: rolmasz gratka, prodermina, gratka kwidzyn ]

0 thoughts on “Genetyczne i kliniczne cechy hemoglobiny H Disease u chińskich pacjentów ad 7”