Skip to content

Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta ad

2 lata ago

509 words

Zgodność oceniono przez zliczenie liczby zwróconych pigułek. Pacjenci opuścili badanie po ciężkich reakcjach na lek lub po poradach okulistycznych w przypadkach ciężkiej choroby oczu; rozpoczęto leczenie alternatywnym lekiem immunosupresyjnym bez przerywania kodu badania. Pacjenci z mniej ostrymi zaostrzeniami choroby oczu pozostawali w badaniu i otrzymywali dodatkowy metyloprednizolon (zwykle 1000 mg dożylnie w ciągu trzech przemiennych dni) lub doustne kortykosteroidy.
W większości analiz statystycznych stosowano techniki Life-Table. Skumulowane proporcje pacjentów w każdej grupie, którzy przeżyli do końca każdego etapu próby (miesiące 3, 6, 12, 18 i 24) zostały obliczone. Zdarzeniami kończącymi były hypopyonowe zapalenie spojówek (intensywny naciek leukocytowy przedniej komory widoczny gołym okiem), stosowanie pulsujących dożylnie kortykosteroidów i wycofanie się z badania. W naszych analizach zakładaliśmy, że zdarzenia te miały miejsce w połowie między ocenami. Rozwój choroby oczu u pacjenta z grupy lub u niewidomego oka u pacjenta z grupy 2 uznano za zdarzenie terminalne. Krzywe przeżycia w grupach leczenia i placebo porównano z użyciem testu log-rank, 8 i surowe wskaźniki zdarzeń określano za pomocą dokładnego testu Fishera. Do innych analiz wykorzystano testy t-95% z przedziałami ufności wynoszącymi 95%, dokładny test Fishera dla tabel kontyngencji dwa na dwa lub sparowane t-testy. Wszystkie testy były dwustronne.
Wyniki
Porównanie linii podstawowych
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka grup badawczych przy wejściu * Liczba pacjentów i ich przyporządkowanie (do grupy lub 2 oraz do azatiopryny lub placebo) przedstawiono w tabeli wraz z ich cechami demograficznymi. W grupie pacjenci otrzymujący azatioprynę byli istotnie i nieoczekiwanie ciężsi od pacjentów otrzymujących placebo. Pojawiła się również sugestia w grupie wcześniejszego wystąpienia pierwszego objawu u pacjentów otrzymujących placebo, chociaż rok rozpoznania był taki sam. Poza tym podgrupy azatiopryny i placebo z grup i 2 były dobrze zbilansowane w odniesieniu do tych zmiennych, częstości występowania objawów zespołu i leczenia farmakologicznego. Żaden pacjent nie otrzymał azatiopryny, a tylko pięciu pacjentów (dwóch w grupach azatiopryny i trzech w grupie placebo) otrzymało inne leki immunosupresyjne.
Ubytki i zgodność
Dziesięciu pacjentów zrezygnowało z badania. W siedmiu przypadkach nie miało to związku z chorobą lub leczeniem. Cztery, po jednej z każdej grupy, pozostały do służby wojskowej, dwie w pierwszym miesiącu i po jednym w miesiącach 6 i 21. Trzech pacjentów w grupach placebo pozostało w miesiącach 1, 3 i 15 z nieznanych przyczyn.
W procesie była jedna śmierć; pacjent z grupy 2, który przyjmował placebo, zmarł w ciągu drugiego miesiąca, z powodu choroby naczyniowej płuc z powodu zespołu Behçeta i wtórnego zapalenia płuc. Inny pacjent w grupie 2, który zażywał placebo, szukał opieki medycznej w innym miejscu w miesiącu 5, a pacjent w grupie 1, który zażywał azatioprynę pozostawiony w 16 miesiącu z powodu obawy o możliwą azoospermię.
Zwrócone liczenie pigułek wykazało, że mediana stopnia zgodności nigdy nie spadła poniżej 84 procent w grupach azatiopryny i 83 procent w grupach placebo.
Choroba oczu
Tabela 2
[patrz też: olx rumia, gratka kwidzyn, prodermina ]

0 thoughts on “Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta ad”