Skip to content

Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta cd

2 lata ago

145 words

Wpływ azatiopryny na chorobę oczu. Wpływ azatiopryny na chorobę oczu, z wyłączeniem ostrości wzroku, przedstawiono w Tabeli 2. Wypłaty z powodu choroby oczu
Rysunek 1. Rysunek 1. Analizy dziennego zużycia dla grupy 2. Panel A pokazuje łączną wartość procentową, która nie została wycofana z powodu choroby oczu. Panel B pokazuje skumulowany odsetek pacjentów pozostających z tylko chorobą jednoczasową. Linie ciągłe oznaczają grupę azatioprynę, a linie przerywane – grupę placebo. Wartości poniżej miesięcy wskazują liczbę pacjentów w badaniu w każdym punkcie.
Sześciu pacjentów z grupy 2 zostało wycofanych z powodu ciężkiej choroby oczu (tabela 2). Wszyscy otrzymywali placebo i otrzymywali alternatywne leki. Analiza według tabeli doświadczeń wykazała, że placebo było związane ze znacznie wyższym skumulowanym wskaźnikiem wycofania z powodu choroby oczu wynoszącym 34 procent po dwóch latach (log-rank .2 = 7,4, P <0,001) (ryc. 1A). Żadni pacjenci nie musieli być wycofywani z grupy 1.
Rozwój nowej choroby oczu
W grupie u dziewięciu pacjentów rozpoznano choroby oczu podczas badania, osiem otrzymujących placebo i jedną azatioprynę (P = 0,008 według dokładnego testu Fishera). Występowała znacznie wyższa skumulowana częstość występowania choroby oczu w grupach azatioprynu (91%) niż w grupie placebo (28%) (log-rank .2 = 9,8, P <0,001).
W grupie 2, 14 pacjentów miało jednooczną wadę oczu na początku badania, 7 otrzymywało azatioprynę i 7 placebo. W pięciu w grupie placebo i żadnej w grupie azatiopryny, choroba rozwinęła się w nieuszkodzonym oku (ryc. 1B). Pomimo niewielkich liczb różnica była znacząca (log-rank .2 = 8,0, P <0,001).
Hypopyon Uveitis
W grupie 2 siedmiu pacjentów przyjmujących placebo miało 15 epizodów zapalenia tęczówki w porównaniu z przyjmowaniem azatiopryny, u której wystąpił pojedynczy epizod (p = 0,018 według dokładnego testu Fishera). Nie było epizodów zapalenia tęczówki u pacjentów z grupy 1.
Kortykosteroid Leczenie upośledzającej choroby oczu
Aby leczyć pogarszającą się chorobę oczu, jednorazowe podanie metylprednizolonu (1 g przez trzy przemienne dni) było wymagane przez jednego pacjenta w grupie przyjmującej placebo. W grupie 2 wysokodawkowy metyloprednizolon był wymagany przez 6 pacjentów (9 epizodów) przyjmujących azatioprynę i 10 pacjentów (16 epizodów) przyjmujących placebo (tabela 2). Zgodnie z analizą krzywej przeżycia dożylne leczenie steroidami nie było wymagane u 78 procent osób leczonych azatiopryną, w porównaniu z 47 procentami w grupach otrzymujących placebo (pozycja logarytmiczna .2 = 3,4, 0,10> P> 0,05). Ponadto w grupie 2 przyjmującej placebo było czterech pacjentów, a jeden przyjmował azatioprynę, która wymagała doustnego podawania kortykosteroidów; ta liczba była zbyt mała, aby umożliwić analizę statystyczną (tabela 2).
Ostrość widzenia
Ostrość widzenia analizowano tylko w grupie 2, porównując średnią z liczności ostrości wzroku dla każdego oka na początku i na końcu badania przez sparowany t-test (średnia [. SD] delta ostrość wzroku [dva] była równa średniej ostrości widzenia przy pierwszej wizycie minus średnia ostrość widzenia przy ostatniej wizycie). Pacjenci, którzy zostali porzuceni, zostali wykluczeni.
W przypadku danych dotyczących sześciu pacjentów wycofanych z badania z uwagi na ciężką chorobę oczu, średnia ostrość wzroku pozostała niezmieniona między pierwszą a ostatnią wizytą w grupie azatioprynę (dva = 0,17 . 1,39; P nieistotne statystycznie)
[hasła pokrewne: lekoklar forte opinie, zrosty opłucnowe, chloropikryna ]

0 thoughts on “Kontrolowany proces Azathioprine w zespole Behçeta cd”